Search form

Jon 12:28

28Mamai, kam kadara kevi debei ku dobu da wawaya ina kitai.”

Ma kunumai wawaya gamona sago ivona bo, “Kaku kadara namada avi debei ma bade ani debe meyei.”