Search form

Jon 12:32

32Ma taku na wawaya ina ruepiku ku kiidamo na ana berai da wawaya peyarina ana tinariyesi kuriku.”