Search form

Jon 12:38

38Peroveta Aisaya aviyavisina igiruma da ita tupuwa na etuputupuwa. Ivona bo,

“Bada, am sisiya kaiyonayonei ma wawaya ke ita vivitumaghanei.

Ma am rewapana kuvi debei kurisi ma patana da akovim ke ita viiviiya.”