Search form

Jon 12:9

Jiu babadisi Lasaras kana diri itetei da ita kiivunui.

9Koroto ghamana ivi yanei da Yesu tuna Betani meyaginai na ivi neyana, ke tuna kava kurina ma bade i kayowana da Lasaras ita kitai, iyamna wawayina irabobo ma Yesu iberai da ivomiiri.