Search form

Jon 13:37

37Ma Pita ivi tarakiiyana bo, “Bada, avi kubiine ke wekarakava ana kivinim? Aku yawasa anuwatawei da tam kubiim ana rabobo.”