Search form

Jon 14:31

31Ma kegha da dam kudubina dobuwai akova ina viiya da aku Mamai nuwanuwana aviiya, tuna kubiine ina kayowana kava ana berai.”

“Vaghina, kovomiiri ma tanae.”