Search form

Jon 15:18

Wawaya, Yesu kana kivikivina ina baresi.

18Yesu ivona bo, “Wawaya dobuwai ina babaremi na konotai da kunona na taku ikiibareku.