Search form

Jon 15:20

20Ami nota evovira da aku sisiya ikikava aterei kurimi na kona notai. ‘Biga kana kavakavara wawayina ke ina ghae da ina bada ina ghekuyowei.’ Taku ikikava itupaketowaneku na bade tami nakanani ini tupaketowanemi. Ma ikikava aku vibeyebeyena iviiya na bade nakanani tami ami vibeyebeyena ina viiya.