Search form

Jon 15:6

6Meni wawayina ke gwabikuwai ina makai, tuna nakanani ma greipi raghana ikiiyaraghatawei ma itawei da ina poki. Ma ragharaghasi pokipokisi wawaya ina yuna da ku keyama karakaratina ini tawetaweyana da ina karai.