Search form

Jon 16

1Yesu ivonesi bo, “Weni sisiyisi avonavonemi da ami vitumaghana ke ina peku. 2Mara karakava epipisi da kiki numasi kamosiyai ini kiibu tuwanonowimi. Ma wawaya ini kiivunuwanemi na ina notai da God ina biga eberaberai. 3Weni berasi ina berai kurimi iyamna taku ma aku Mamai yavata ke itakovikai. 4Ma weni sisiyisi wekarakava avonavonemi da maranai weni berasi kurimi ina tuputupuwa na ami nota ina vovira da aviyavisina aisisiyei na kona notai. Ma rorova ke ata vonemi da weni berasi ina tupuwa, iyamna yavata tamakamakii patapata.”

Kanuma Vovokaravina ina bera.

5“Ma karako na ana voteremi ma wawayina ivonataweku ku dobu na ana vovira kurina. Ma kamomiyai ke sago iyai iti tarakiiyaneku bo, ‘Mike kuna nae?’ 6Ma avonemi da ana nae na koinuwapoya kirakiiyei. 7Ma vonavaghata avonavonemi da tami ami biibiina kubiine na ana nae. Ke ana nae na kami Vivita ke ina pisi, tuna na Kanuma Vovokaravina. Ma ana nae kubiine na ina pisi, iyamna wawayina na taku ana vonatawei kurimi. 8Ina pisi na wawaya dobuwai ini debesi da ti na berabero wawayisi. Ma ini akovisi da avi berasi na maninisi God ku matana. Ma bade ina vonesi da mara sago God ini tupaviresi. 9Ini debesi da i berabero ghamanakina na weni, taku ke ita vivitumaghaneku. 10Ma anenae aku Mamai kurina da ke kona kitiku na Kanuma Vovokaravina wawaya ini akovisi da bera maninisi God ku matana na ikikava. 11Ma bade ina vonesi da mara sago God ini tupaviresi, iyamna namada ivonakiiyaragha da weni dobuna kana kiivavo wavu iviiya ma kovogha ina panani.”

12“Aku kayowana da wekarakava sisiya ipeyari ati damani kurimi ma tami ke kovokovoghina da kudubina kona vii yavui. 13Ma Kanuma Vovokaravina na vonavaghata ina vividebei. Tuna ina pisi kurimi na ini vitemi da vonavaghata kudubina konakova bubuni. Aviyavisina gwabikuwai iyanei na tuna kava ini damani ma ke tuna mani ina nota ina veremi. Ma aviyavisina karakava ina tupuwa na namada ini akovimi. 14Vonavaghata gwabikuwai ina viiya na ini damani kurimi da kaku kadara ini debei. 15Aviyavisina peyarina aku Mamai rapenai na bade taku rapekuwai. Tuna kubiine avona da vonavaghata gwabikuwai Kanuma Vovokaravina ina viiviiya na ini damadamani kurimi.”

Yesu kana kivikivina nuwapoya ina voterei ma ini nuwabiibai.

16“Gisina kava ma maghighiku koni wapai. Ma nani murinai na ke mara gurina ma kona kita meyeku.”

17Ma kana kivikivina kamosiyai ivivi tarakiiyana meyesi bo, “Avi kubiine ivona bo, ‘Gisina kava ma maghighiku koni wapai. Ma nani murinai na ke mara gurina ma kona kita meyeku?’ Ma bade avi kubiine evonavona bo, ‘Ana nae aku Mamai kurina.’” 18Ma damsi patana da ivivi sisiya bo, “‘Ke mara gurina’ na iyamna avai? Weni sisiyisi na avi kubiine na ke damina kata viiviiya da aviyavisina isisiyei?”

19Ma Yesu namada i nota iakovi, tuna kubiine ivonesi bo, “Akovi da koti tarakiiyaneku. Avonemi da gisina kava ma maghighiku koni wapai ma bade avonemi da ke mara gurina ma kona kita meyeku. Ma nani sisiyisi kokayokayowei da iyamna kotakovi bo? 20Vonavaghata avonavonemi, aviyavisina ina tupuwa kuriku na wawaya peyarisi ini nuwabiibii kirakiiyei. Ma tami na kona tusiyasiyapa. Koni nuwapoya kirakai ma kegha da murinai ami nuwapoya ina kovi ma koni nuwabiibai. 21Tuna na nakanani ma wavine vituwa kubiine ita vivivowavowa ma ita vovokwarakwara. Ma natuna ini tuwei murinai na ina vokwarakwara ina kovi ma ini nuwabiibii kirakai, iyamna natuna ivi tuwatawei ku dobu. 22Ma tami nakanani damina koviiviiya, wekarakava na koinuwapoya. Ma gisina kava ana kita meyemi na koni nuwabiibii kirakai. Ma nani nuwabiibiina ke sago iyai ina viitawei.”

23“Vonavaghata avonavonemi, nani maranai aviyavisina kona kayokayowei na ke taku kuriku ma aku Mamai kurina koni nowi. Avakuwai maninina aku Mamai kurina koni nowi na ina veremi. 24Ke meyani da avakuwai koti nowi tovona. Ma karako na avakuwai koni nowi na ina veremi da ami nuwabiibai ina rakata kirakai.”

Yesu dobu ina bera kudubina ina ghegavovori.

25“Weni sisiyisi kudubina na miibiiyai avivi sisiyei. Ma mara epipisi da ke nakanani ani sisiya. Tuna maranai aku Mamai ana vivisisiyei na sisiya maninina ana terei kurimi. 26Nani maranai na avakuwai koni nowi. Avonavonemi da wekarakava tami mani koni nowi aku Mamai kurina, ke taku ani nowi kubiimi. 27Tami nuwanuwaku koviiya ma kovi tumaghaneku da taku God gwabinai aoru. Tuna kubiine aku Mamai nuwanuwami iviiya. 28Aku Mamai gwabinai aoru ku dobu, ma dobu ana kuyowei na ana vovira ana ghae aku Mamai kurina.”

29Ma kana kivikivina ivona bo, “Wekarakava na vaghina, am sisiya na yagharina ma ke kuta vivimiiba. 30Wekarakava na kakova bubuni da tam bera kudubina kuakova yavui. Muriyai da wawaya i nota gavugavusi iti tarakiiyanem na tam namada kuakovi da kevonavonapotesi. Tuna kubiine kaitumaghanem da tam God gwabinai kupisi.”

31Ma Yesu ivonapotesi bo, “Wekarakava na koitumaghaneku, bo? 32Ma mara iututuriyariya da namada iututanita da koni verubogebogeyanemi ami ku numa. Kudubimi kona verukuyoweku. Ma kegha da ke ina kiku kava ana makai, iyamna aku Mamai na mara nonowa gwabikuwai. 33Weni berasi kudubina aiakovimi da nuwanuba gwabikuwai kona viiya. Weni dobunai komakamakai na nuwapoya ipeyari kona panapanani. Ma ami nota evirewapana, iyamna taku weni dobuna ina bera kudubina aghegavovori.”