Search form

Jon 16:10

10Ma anenae aku Mamai kurina da ke kona kitiku na Kanuma Vovokaravina wawaya ini akovisi da bera maninisi God ku matana na ikikava.