Search form

Jon 16:18

18Ma damsi patana da ivivi sisiya bo, “‘Ke mara gurina’ na iyamna avai? Weni sisiyisi na avi kubiine na ke damina kata viiviiya da aviyavisina isisiyei?”