Search form

Jon 17:1

Yesu inipowana.

1Yesu weni sisiyisi ivi kovini na itepa ku kunuma ma ivona bo, “Mamai, marana inekiibau. Taku na natum ma kaku kadara kevi debei da kaku vava ina rakata. Ma bade nani kamonai kam kadara ani debei da kam vava ina rakata,