Search form

Jon 17:19

19Ti kubiisi na averevere meyeku ma am kayowana ana berai da ti bade nakanani ina vere meyesi da am kayowana kava ina berai.”