Search form

Jon 17:5

5Mamai, muriyai da dobu ita tupuwa na ita viruwa kata kadara kamonai tamakai patapata. Wekarakava na kevokavariku da nani kadarina gwabimuwai na ku kamona ana rui me.”