Search form

Jon 18:14

14Rorova Kayapas dughu kamonai ina nota iterei Jiu babadisi kurisi, ivona da ita biibai da tomowa sago ita rabobo i wawaya peyarisi kubiisi.