Search form

Jon 19

Pailat ivonakiiyaragha da Yesu korosiyai ina tuparatui.

(Mat 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)

1Nani murinai Pailat ivona na ina seri wawayisi Yesu irutini ikiibau da iwidiwidiya. 2Ma urava iyiyona imetami da ku gayamina ivi kotei, kitana da nakanani ma kiivavo kana kraun. Ma bade tarasovo yebayebarina ivi kotei, ivi matakira da nakanani ma kiivavo. 3Imiimiiriya kurina ma ivivi rekwei ma ivivi namei bo, “Kiiwa kiiwa tam Jiu damsi i kiivavo.” Ma imiiritani ma iraravi.

4Ma Pailat ikiibume da koroto kurisi ivona bo, “Ana rui ma Yesu ana rutinakiibuwei da kona kitai. Ma aiakovimi da ke sago ina berona ata panani da wavu ata verei.” 5Irutinakiibuwei na patana da urava iyiyona ma gara yebayebarina ikotekotei. Ma Pailat ivonesi bo, “Kokitai, tomowina na weni.”

6Taparoro babadisi i babada ma taparoro numana kana potapota Yesu ikitai na ikiikiirara bo, “Kotuparatui! Kotuparatui!”

Ma Pailat ivonesi bo, “Korutinaneyei da tami mani kona tuparatui. Ma taku na ke sago ina berona ata panani da wavu ana verei.”

7Ma ivonapotei bo, “Tokai akii vonaviyoyovana kamonai evonavona da ita rabobo, iyamna ivonavona da tuna na God Natuna.”

8Pailat weni sisiyina ivi yanei na iyabumana kirakai. 9Tuna kubiine Yesu irutinaruwei ina ku numa ma ivi tarakiiyana meyei bo, “Tam mimei kupisi?”

Ma Yesu ke sago ita vonapotei. 10Ma Pailat ivona bo, “Avi kubiine na kuriku ke kuta vivisisiya? Kuakovi bo kegha da aku rewapana emakamakai da ana votawem kuna nae bo ana vona da ina tuparatum.”

11Ma Yesu ivona bo, “Kara ke kovokovoghina da kuti badeku, ma God rewapana iverem kubiine. Ma nani tomowina ku imam itereku na tuna wawayina ina berabero irakata kirakai, ke tam nakanani.”+

12Ma Pailat ivi paparana kirakai da ikikava keta ita panani da Yesu ita votawei ita nae. Ma koroto irapotei bo, “Weni tomowina kuna votawei ina nae na tam ke Kiivavo Sisa kwinana. Meni wawayina evonavona da tuna kiivavo na Sisa ikawapatei ma ighaviyei.”

13Pailat weni sisiyina ivi yanei na Yesu irutinakiibuwei inae ku vitupavira gawarina da ipumakamakii tepanai imakiivipika. Nani gawarina Hibru gamosiyai na ikwatukwatui Gabata. Gawarinai wakima ipasiya da tepanai ibababa, tuna kubiine kana vava iyamna “Wakima ikepani.” 14Ma Pailat koroto ivonesi bo, “Ami kiivavo weni.” Tuna madegha punai ma wawaya peyarisi namada ivi karei da Pasova kubiine ivovovunagha.

15Ma koroto irapotepotei bo, “Kokiivunui! Kokiivunui! Kotuparatui!”

Ma Pailat ivi tarakiiyanesi bo, “Ami kayowana da ami kiivavo ana tuparatui, bo?”

Ma taparoro babadisi i babada ivonapotei bo, “Akii kiivavo sago kava. Sisa! Sisa!”

16Vaghina ma Pailat ivonakiiyaragha da seri wawayisi Yesu ita tuparatui.

Yesu ituparatui.

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)

Seri damsi Yesu irutini ikiibau da ita tuparatui. 17Ma Yesu kana korosi ikavari ma kwanatu ikiibutawei, ma ibaba inae da ku gawara sago kana vava ‘Teuteu Koyana.’ Hibru gamosiyai evonavona bo ‘Gorugata.’ 18Ma nani gawarinai Yesu ituparatui ku korosi. Ma tomotomowa ivi ruwa yavata ituparatusi. Sago Yesu katagheyanai ma sago dugenai. 19Ma Pailat igiruma bo, “Yesu, Nasaret wawaya, Jiu damsi i kiivavo.” Igirumi ikovi ma seri wawayisi iveresi da Yesu kana korosi tepanai itutui. 20Wawaya ipeyari kirakai nani girumina ivi yavi, iyamna Teuteu Koyana na kwanatu ririnai. Ma bade girumina na Hibru, Latin, ma bade Grik gamosiyai igirumi.+ 21Taparoro babadisi i babada Pailat ivonei bo, “Ke kuna giruma da Yesu na Jiu damkai akii kiivavo. Ma weni nakanani kuta giruma bo, ‘Weni tomowina tuna mani ivona da tuna Jiu damsi i kiivavo.’”

22Ma Pailat ivonapotesi bo, “Aviyavisina agirugirumi na agirumi. Emakai.”

23Seri damsi ruwamaruwa Yesu ituparatui ikovi ma murinai na kana gara irereghi da peyarisi na sago sago duma iviiya. Ma kana gara gurina na ke ita rereghi, iyamna garana iyamoni na ke ita bori ma ita popoi. Ivuvui da kudubina na sago. 24Tuna kubiine seri wawayisi ti mani kamosiyai ivona bo, “Weni garana ke tagosiri. Virekwa sago taberai ma takitai da iyi kudubina ina viiya.” Weni berana iberai na giruma katamana kamonai ikikava ivona da ita tupuwa na nakanani itupuwa. Igiruma bo,

“Kamosiyai kaku gara peyarina ivorereghi

ma kaku gara gurina kubiine na virekwa iberai.”-

Ma vaghina, seri wawayisi nakanani iberai.

25Yesu kana korosi ririnai na wivine viya ivivi miiriyana. Ti na ina maduwa ma ina maduwa tina kikei, ma Klopasi kawana ma Meri Magadarini. 26Ma Yesu ina maduwa ikitai ma kana kivikivina sago, tuna nuwanuwana ivii kirakiiyei na ina maduwa ririnai imiimiiri na ikitai. Ma Yesu ina maduwa kurina ivona bo, “Maduwa, weni tomowina kevi natunei.”

27Ma kana kivikivina kurina ivona bo, “Am maduwa weni, kevi maduwei.” Vaghina ma, kana kivikivina ivi vaghinei ma nani ravinai na Meri irutini da inae ina ku numa.

Yesu irabobo.

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)

28Nani murinai Yesu iakovi da ina Mamai ina kayowana kudubina ivi kovini. Ma giruma katamana kamonai ikikava ivi sisiya da ita tupuwa na itupuwa, ivona bo, “Kaiyoku ikanakana.”-

29Ma ririnai na diudeu imakamakai, kamonai na wain tomatomana. Seri wawayina sago gumba iviiya da ku wain ikiikutuvi. Ma ku hisop kiina ivi kavini ma ivororona da Yesu ku mutuna. 30Vaghina ma, Yesu wain iumai ma ivona bo, “Bera peyarina avi kovini.”

Idune ma tuna mani kanumina inuwatawei ma irabobo.

Yesu ghabaghabana igwariya.

31Jiu babadisi inae Pailat kurina ma ivi nowi da iti vaghinei da seri wawayisi nani tomotomowisi ivi aroba korosiyai kaesi iti kiigiiyana da yaghiyaghinai ita rabobo. I kayowana da tupuwisi korosiyai ita turaoruwana, iyamna viyakam kana mara itupo da iti karei. Ma tuna na mara ghamana ma vovokaravina, ke viyakam marasi viya nakanani. 32Tuna kubiine seri wawayisi inae da nani wawayisi ivi ruwa Yesu yavata ituparatusi na kaesi ivi kiigiiyana. 33Ma ipisi Yesu kurina na ikitai da namada irabobo, tuna kubiine kaena ke iti kiigiiyana. 34Ma seri wawayina sago ina iyowai Yesu ghabaghabana igwariya na tara ma okowa isororo. 35Tomowa sago weni berasi matanai ikitai na tuna imamatarei da vonavaghata. Ma peyarina idebei kurimi da konakovi da vonavaghata ma tami yavata koni tumaghana.+ 36Yesu ina rabobo kamonai weni berasi itupuwa da giruma katamana kamonai ikikava ivivi sisiya na nakanani itupuwa. Igiruma bo, “Ke tuwirina sago ina kiigiiya.”- 37Ma bade igiruma bo, “Wawaya iyowai igwariya na ina kitai.”-

Yesu tupuwina ku buba iterei.

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)

38Weni berasi ikovi na wawaya sago kana vava Josepa, ina kwanatu Arimateya na inae da ivi nowi Pailat kurina da Yesu tupuwina ita viiya. Ma Josepa na gavunai Yesu ikivikivini, iyamna Jiu babadisi iyabuyabumanesi. Pailat ivi vaghinei na Josepa inae da Yesu tupuwina iviiya. 39Ma Nikodimas na Josepa ivi ruwai da yavata inae. Tuna wawayina didibara sago inae Yesu kurina da yavata ivi sisiya. Ma inenae na Nikodimas muramura ikavari, tuna 30 kilos ruvana ma kamonai na meya ma alo ghabughabusi.- 40Jiu damsi i kiki inununuri na ivi ruwa muramurana iviiya da Yesu tupuwina ivovunaghi ma kwarewa vuna, poipoina ma gurina iviiya da igerei.+ 41Meni gawarina Yesu ituparatui na ririnai na vao. Ma nani vaona kamonai na buba vuna namada itarapapapai da karawaga iyamoni da imakamakai, ke sago wawaya tupuwina ku kamona ita terei. 42Ma damsi ivivi yaghiyaghina, iyamna mara itupo da viyakam marana iti karei. Ma bade nani bubana ke ita rabaraba, tuna kubiine Yesu tupuwina nani dobunai iterei.