Search form

Jon 19:1

Pailat ivonakiiyaragha da Yesu korosiyai ina tuparatui.

(Mat 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)

1Nani murinai Pailat ivona na ina seri wawayisi Yesu irutini ikiibau da iwidiwidiya.