Search form

Jon 19:28

Yesu irabobo.

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)

28Nani murinai Yesu iakovi da ina Mamai ina kayowana kudubina ivi kovini. Ma giruma katamana kamonai ikikava ivi sisiya da ita tupuwa na itupuwa, ivona bo, “Kaiyoku ikanakana.”