Search form

Jon 19:38

Yesu tupuwina ku buba iterei.

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)

38Weni berasi ikovi na wawaya sago kana vava Josepa, ina kwanatu Arimateya na inae da ivi nowi Pailat kurina da Yesu tupuwina ita viiya. Ma Josepa na gavunai Yesu ikivikivini, iyamna Jiu babadisi iyabuyabumanesi. Pailat ivi vaghinei na Josepa inae da Yesu tupuwina iviiya.