Search form

Jon 2:12

12Weni berana murinai Yesu ma ina maduwa, titina yoghyogho ma kana kivikivina yavata ioru ku Kapeniyam. Ma nani dobunai imakii mara gisina.