Search form

Jon 2:13

Yesu Taparoro Numana igigiri.

(Mat 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)

13Marana inenekiibau da Jiu damsi i kamporagha kana vava Pasova ma Yesu ighae ku Jerusalem.