Search form

Jon 2:14

14Ma Taparoro Numana garina kamonai ipanani da tomotomowa kau, sipu ma gabubu ivivi gimara. Ma viya na kemakema tepasiyai imakamakai ma mane ivivi vovivirana.