Search form

Jon 2:16

16Ma iyavo kava gabubu ivivi gimara na kurisi ivona bo, “Weni sawarisi koturakiikiibuwana. Avi kubiine tami aku Mamai ina Numa koruvovirei da vigimagimara gawarina?”