Search form

Jon 2:22

22Maranai rabobowai ivomiiri, kana kivikivina inotai da Yesu ikikava ivi sisiya. Ma nani sisiyina ma giruma katamana ivi tumaghanei da vonavaghata.