Search form

Jon 20

Yesu rabobowai ivomiiri.

(Mat 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)

1Viyakam marana ikovi ma mara itom. Ma mara sowasowai Meri Magadarini ivomiiri inae ku karawaga. Ma ikita da buba kana gudu wakimina na wawaya itabiri ma bubana na kawabonabonaghina. 2Tuna kubiine iverau da ivovira Saimon Pita ma Yesu kana kivikivina sago kurisi. (Yesu tuna tomowina nuwanuwana ivii kirakiiyei.) Ma ivonesi bo, “Wawaya Bada tupuwina buba kamonai iviitawei ma ke katakovi da imapatana iterei!”

3Vaghina ma Pita kwinana yavata veru ivi karei ku buba. 4Ivi ruwa iveru inenae ma kwinana iveru kirakai da Pita ikuyowei. Ivi nao, ku karawaga inekiibau 5ma itawopika da buba ku kamona irugenara. Ma Yesu tupuwina kana gere na tuna kava ikitai da ikenakena. Ma ke ita rui. 6Ma Saimon Pita na muriyai inekiibau ma maninina irui. Ma Yesu tupuwina kana gere ikitai buba kamonai ikenakena. 7Ma bade gara sago vonokunokuna ikitai, tuna na Yesu gayamina kana gere na gawara bogiiyai ikenakena. 8Nani murinai Pita kwinana bade buba ku kamona irui. Ma Yesu tupuwina ikita kavai na ivi tumaghana. 9Giruma katamana ivona da Keriso ina rabobo ma murinai ina vomiiri, ma ivi ruwa patana da nani girumina iyamna ke ita vii bubuni. 10Ma vaghina, kana kivikivina ivi ruwa ivovira i ku numa.

Yesu irumatara Meri Magadarini kurina.

(Mat 28:9-10; Mak 16:9-11)

11Meri na buba kupunai imiiri ma itutou. Ere tutuna itawopika, ma irugenara ku buba kamona. 12Ma aneya ivi ruwa ikitisi, kii gara poipoisi, ma imapatana Yesu tupuwina ikenakena gawarinai na sago gayaminai ma sago kaenai ivivi makiiyana. 13Ma aneya sago ivi tarakiiyana bo, “Wavine, avi kubiine ketutou?”

Ma Meri ivonapotei bo, “Wawaya aku Bada tupuwina iviitawei ma ke atakovi da imapatana iterei.”

14Ma itavire na wawaya sago ikitai imiimiiri ma ke itakovi da tuna na Yesu. 15Ma Yesu ivona bo, “Wavine, avi kubiine ketutou? Ma iyi kekwekwai?”

Ma Meri inotai da vao kana koyakoyagha na ivonei bo, “Aku tomo, Yesu tupuwina na tam kuviiya, bo? Imapatana kuterei? Kevoneku da ana nae ana kavari.”

16Ma Yesu ivona bo, “Meri.”

Meri imiiritavire ma Hibru gamosiyai ivona bo, “Rabboni.” Weni sisiyina iyamna, “Aku vibeyebeyena wawayim.”

17Ma Yesu ivona bo, “Ke kuna votaniku, iyamna karakava ana ghae aku Mamai kurina. Ma kenae da varevaresiku kuni akovisi da taku agheghae aku Mamai kurina, tuna bade na ami Mamai. Agheghae aku God kurina, tuna bade na ami God.”

18Ma Meri Magadarini inae da Yesu kana kivikivina ipananisi na ivonesi bo, “Ita Bada akitai!” Ma aviyavisina Yesu ivivi sisiyei na ivonaveresi.

Yesu irumatara kana kivikivina kurisi.

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)

19Sande ravi didibarinai Yesu kana kivikivina peyarisi numa kamonai ivi kiidaburana ma matuketa igudui, iyamna Jiu babadisi iyabuyabumanesi. Ma Yesu irumatara kurisi ma ivona bo, “Nuwanuba gwabimiyai emakai.” 20Ma weni sisiyina ivonesi ikovi na imana ma ghabaghabana pitarisi ivi beyesi. Ma kana kivikivina ivi nuwabiibii kirakai da i Bada ikitai. 21Ma bade ivona meyesi bo, “Nuwanuba gwabimiyai emakai. Ikikava aku Mamai ivonataweku na bade taku nakanani ana vonatawemi.” 22Nani murinai Yesu yana itawei kurisi ma ivonesi bo, “Kanuma Vovokaravina koviiya. 23Ma rewapana ina veremi da wawaya i berabero kona notatawei na God ina notatawei. Ma i berabero ke kona notatawei na bade God ke ina notatawei.”-

Yesu irumatara Tomas kurina.

24Yesu kana kivikivina ivi 12 kamosiyai, sago na Tomas, ma kana vava kana viruwa na Didimas. Ma tuna ke yavata maranai Yesu irumatara kana kivikivina kurisi. 25Tuna kubiine kivikivina viya ivonei bo, “Bada kakitai.”

Ma Tomas ivona bo, “Ke ani tumaghana da kunona matakuwai imana itutui na gawarisi ana kitai ma pitarisi ana votovoni. Ma bade ghabaghabana pitarina ana votovoni na ani tumaghana da Yesu na yawayawana.”

26Taparoro sago ikovi ma kana kivikivina numa kamonai ivi kiidaburaname, ma Tomas na yavata. Matuketa igudupotai ma kegha da Yesu irumatara da kamosiyai imiimiiri ma ivona bo, “Nuwanuba gwabimiyai emakai.” 27Ma ivona bo, “Tomas, imaku kevotovoni ma kekitai. Ma kevororona da ghabaghabaku pitarina kevotovoni. Nota ragharagha kevoterei. Kevi tumaghana.”

28Ma Tomas ivonapotei bo, “Vonavaghata, tam aku Bada ma aku God.”

29Ma Yesu ivonei bo, “Matamuwai kukitiku, tuna kubiine kitumaghaneku. Ma wawaya viya ke meyani ita kitiku ma kegha da itumaghaneku. Ma God ini biibiinisi da nuwabiibai ina panani.”

Jon ivi debei da avi kubiine weni bukana igirumi.

30Yesu matakira ghamaghamasi ipeyari iberai da kana kivikivina matasiyai ikitai, ma ke kovokovoghina da weni bukana kamonai peyarina ata girumi. 31Ma aviyavisina agirumi na aterei da tami koni tumaghana da Yesu na God ina Vivinevine Wawayina. Ma tuna na God Natuna. Koni tumaghanei na tuna avanai yawasa makamakii nonowina kona viiya.