Search form

Jon 20:1

Yesu rabobowai ivomiiri.

(Mat 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)

1Viyakam marana ikovi ma mara itom. Ma mara sowasowai Meri Magadarini ivomiiri inae ku karawaga. Ma ikita da buba kana gudu wakimina na wawaya itabiri ma bubana na kawabonabonaghina.