Search form

Jon 20:19

Yesu irumatara kana kivikivina kurisi.

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)

19Sande ravi didibarinai Yesu kana kivikivina peyarisi numa kamonai ivi kiidaburana ma matuketa igudui, iyamna Jiu babadisi iyabuyabumanesi. Ma Yesu irumatara kurisi ma ivona bo, “Nuwanuba gwabimiyai emakai.”