Search form

Jon 20:9

9Giruma katamana ivona da Keriso ina rabobo ma murinai ina vomiiri, ma ivi ruwa patana da nani girumina iyamna ke ita vii bubuni.