Search form

Jon 21:12

12Ma Yesu ivonesi bo, “Kopisi. Tikawaboiboi.” Ma ke sago kana kivikivina iti tarakiiyanei bo, “Tam iyai?” iyamna kudubisi iakovi da tuna na Bada.