Search form

Jon 21:7

7Ma kana kivikivina sago Yesu nuwanuwana iviiviiya na tuna Pita kurina ivona bo, “Nokona Bada.” Ma Saimon Pita namada kupuna garana ivotawei ma maranai iakovi da Bada na yaghiyaghinai kupuna garana iviiya da ikotei ma ivi kapoka ku okowa ma iyeka ioru ku kikira.