Search form

Jon 3:15

15da wawaya iyavo kava ini tumaghanei na yawasa makamakii nonowina ina panani.