Search form

Jon 4

Yesu da Sameriya wavine.

1Perisi damsi ivi yanei da koroto ghamana inenae Yesu kurina ma ibababataitosi da kana kivikivina, ke nakanani ma Jon. 2Ma kegha, vonavaghata da ke Yesu ita bababataito ma kana kivikivina kava iberaberai. 3Maranai Bada Yesu akovina iviiya da Perisi damsi ivivi sisiyei na ivomiiri da Judiya ikuyowei inenae ku Gariri. 4Sameriya dobuna kamonai ibaba inenae 5da ku kwanatu sago inekiibau, kana vava Saika.

Nani kwanatuna ririnai na mara katamaninai Jeikap, natuna Josepa dowa iverei. Ma nani dobunai Jeikap kana okowa iyabai.- 6Namada madegha iveruvivira ma Yesu ibaba da ininina ibara, tuna kubiine dogo kawa baranai ivivi yakam.

7Ma Sameriya wavine ipisi da okowa itivu. Ma Yesu ivona bo, “Kade, okowa kuta vereku atuma.” 8Ma kana kivikivina na ke yavata, ti na namada inae ku kwanatu da vavai ita gimara.

9Ma wavinena ivonapotei bo, “Tam na Jiu tomowa ma taku na Sameriya wavine. Ikikava na kuvoneku da okowa ana verem?” Nakanani ivi sisiya iyamna Jiu ma Sameriya damsi ke ita vivinuwaviina bubuna.-

10Ma Yesu ivonapotei bo, “God ina puyo ke kutakovi ma bade ke kutakovi da iyi uma kubiine kurim inowi. Mikeda kutakovi na kuti nowi da okowa yawayawana ita verem.”

11Ma wavinena ivona bo, “Bada, tam ke sago taraivivu gwabimuwai da okowa kunivui. Ma bade dogo na ioru kirakai. Ma ikikava okowa yawayawana kuna viiya da wawaya inumai na yawasa ina panani? 12Akii kaekiki Jeikap na wawaya ghamana ma tuna weni dogona iverekai. Rorova mara katamaninai natunatuna ma i ghamoghamo yavata weni dogonai iumuma. Ma tam, kevonavona da Jeikap kughekuyowei, bo?”

13Ma Yesu ivonapotei bo, “Wawaya iyavo kava weni okowina inumai na kaiyosi ina kanakaname. 14Ma wawaya iyai taku okowa ana verei inumai na ke meyani kaiyona ina kanakaname. Ma okowina ana verei na yawayawana ma ina yawasa kamonai ina vusivusira da yawasa makamakii nonowina ina viiviiya.”

15Wavinena Yesu ivonei bo, “Bada, nani okowina kevereku da kaiyoku ke meyani ina kanakana ma ke ana vovirame wike da okowa anivu.”

16Ma Yesu ivonei bo, “Kenae da kawam kuna vonei ma kona pisi.”

17Ma wavinena ivonapotei bo, “Taku kawaku kegha.”

Ma Yesu ivona bo, “Tam kuvonavaghata da kawam kegha. 18Vonavaghata da kakawam miikovi. Ma tomowina wekarakava yavata komakamakai na ke kawam. Kuvi sisiya bubuna.”

19Ma wavinena ivona bo, “Bada, wekarakava akovim da tam na peroveta. 20Akii kaekiki mau na weni koyana tepanai ivovokavakavara, ma tami Jiu dami kovonavona da Jerusalem kamonai kava kata vokavakavara.”

21Yesu ivona bo, “Wavine, kevi tumaghaneku. Mara epipisi da Mamai God ke weni koyanai bo Jerusalem kamonai kona vokavakavari. 22Ma tami Sameriya dami ke kotakovi da iyi kovovokavakavari ma tokai na kakovi, iyamna God ina keta da wawaya ini yawasisi na Jiu damkai gwabikiiyai. 23Ma marana ipipisi da inekiibau da vitumaghana damsi Kanuma Vovokaravinai ma vonavaghata tepanai Mamai ina vokavakavari, iyamna wawaya ekwekwisi da nakanani ina vokavakavara kurina. 24God na kanuma, tuna kubiine iyavo kava ina vovokavakavari na Kanuma ina rewapanai ma vonavaghata tepanai kava ina vokavakavari.”

25Ma wavinena ivona bo, “Akovi da mara sago God Ina Vivinevine Wawayina ina pisi. Ina pisi na bera kudubina kurikai ini debei.”

26Ma Yesu ivona bo, “Taku aisisiya kurim na vaghina wawayiku.”

27Ma ivivi sisiya kamonai na Yesu kana kivikivina inekiibau ma ivi deyei da wavine sago yavata ivivi sisiya. Ma ke sago iti tarakiiyanei bo, “Wavine, avi kekayokayowei?” Bo, “Bada, avi kubiine weni wavinena yavata koisisiya?”

28Ma wavinena kana okowa kibubuna ikuyowei ma ivovira ku kwanatu da wawaya kurisi ivi sisiya. 29“Kopisi ma tanae, tomowa sago kona kitai. Bera kudubina aberaberai na ivi debei. Tuna na God ina Vivinevine Wawayina, bo?” 30Vaghina ma damsi kwanatu ikiibutawei ma ibaba inae Yesu kurina.

31Nani kamonai na kana kivikivina ivonei bo, “Bada, vavai kekani.”

32Ma ivonapotesi bo, “Taku kaku vavai emakamakai na tami ke kotakovi.”

33Kana kivikivina ti mani kamosiyai ivi tarakiikiiyana meyesi bo, “Kade, iyi vavai iverei?”

34Ma Yesu ivona bo, “Kaku vavai na weni. Wawayina ivonataweku na ina kayowana ana berai da bigana ivereku ani koviya. 35Tami kovonavona bo, ‘Nawaravi ruwamaruwa ma kabiiyago kana mara.’ Avonavonemi da matami ekita, ma ku vao kokita da whiti namada ipoki da bori kana mara inekiibau. 36Ma wekarakava na bori damsi namada evovovidaburana da i miiya eviiviiya. Ma aviyavisina evovovidaburana na wawaya, ti na iyavo kava yawasa makamakii nonowina eviiviiya. Ma nigu wawayina ma boribori wawayina inuwabiibai. 37Vonavaghata isisiya da, ‘Sago enigunigu ma sago eboribori.’ 38Ke kota nigu ma kegha da avonavonatawemi da kona bori ma kona vovidaburana. Wawaya viya biga ghamana iberai ikovi, ma tami na koboribori da i biga iyamna koviiviiya.”

39Nani kwanatunai Sameriya damsi ipeyari kirakai Yesu ivi tumaghanei, iyamna wavinena ivonesi bo, “Aviyavisina aberaberai na kudubina Yesu ivi debeku.” 40Tuna kubiine maranai Sameriya damsi ipisi kurina na ivi nowi da yavata ita makai na ivi vaghinei da mara ruwa gwabisiyai imakai.

41Ma Yesu ina vibeyebeyena kubiine na bade ku tepana koroto ghamana ivi tumaghanei. 42Damsi wavinena ivonei bo, “Wekarakava kavi tumaghana, ke tam kuta vonekai kubiine, ma takii mani ina sisiya kavi yanei kubiine. Wekarakava kakovi da vonavaghata, tuna na dobu kana Viviyawa.”

Yesu wawaya kikei ivi yawai.

43Mara viruwina murinai Yesu, Saika kwanatuna ikiibutawei ma inae ku Gariri dobuna. 44Ma namada ivona bo, “Peroveta tuna mani ina dobuwai na wawaya ke ina vokaravei.”- 45Ma inekiibau ku Gariri na Gariri damsi ivi kiikiiwei, iyamna rorova ti na inae ku Jerusalem Pasova kamna kubiine ma Yesu bera ghamaghamasi nani dobunai iberai na matasiyai ikitai.-

46Yesu ivovirame ku Keina kwanatuna Gariri kamonai, rorova nani dobunai okowa iberai da ivi wain. Ma bada ghamana sago na ina kwanatu na Kapeniyam ma natuna igubaga kirakai.- 47Ma badana sisiya ivi yanei da Yesu Judiya ikuyowei ma ivovira ku Gariri. Tuna kubiine inae kurina ma ivi nowi da yavata ita nae da natuna iti yawasi, iyamna gisina kava ma ita rabobo. 48Yesu tomowina ivonei bo, “Tami ami vitumaghana kegha, ma ami kayowana da bera ma matakira ghamaghamasi matamiyai kona kitai na koni tumaghana.”

49Ma tomowina ivona bo, “Bada, kevi yaghiyaghina ma natuku ina rabobo.”

50Ma Yesu ivonapotei bo, “Kenae ma natum ina yawasa.”

Tomowina Yesu ina sisiya ivi tumaghanei ma inekuyowei. 51Inenae ma keta borinai ina bigabiga wawayina ipanani ma sisiya biibiina ivonei da natuna namada iyawasa.

52Badana ivi tarakiiyanei da mara avai natuna iyawasa. Ma ivonapotei bo, “Raviravi madegha imiimiirivivira na gubagina ikuyowei.” 53Ma badana inotai da nani maranai Yesu ivonei bo, “Natum ina yawasa.” Tuna kubiine ina rakaraka yavata peyarisi Yesu ivi tumaghanei. 54Weni berana ghamana na Yesu ina matakira kana viruwa maranai Judiya dobuna ivoterei ma ivovirame ku Gariri.