Search form

Jon 4:1

Yesu da Sameriya wavine.

1Perisi damsi ivi yanei da koroto ghamana inenae Yesu kurina ma ibababataitosi da kana kivikivina, ke nakanani ma Jon.