Search form

Jon 4:11

11Ma wavinena ivona bo, “Bada, tam ke sago taraivivu gwabimuwai da okowa kunivui. Ma bade dogo na ioru kirakai. Ma ikikava okowa yawayawana kuna viiya da wawaya inumai na yawasa ina panani?