Search form

Jon 4:14

14Ma wawaya iyai taku okowa ana verei inumai na ke meyani kaiyona ina kanakaname. Ma okowina ana verei na yawayawana ma ina yawasa kamonai ina vusivusira da yawasa makamakii nonowina ina viiviiya.”