Search form

Jon 4:3

3Maranai Bada Yesu akovina iviiya da Perisi damsi ivivi sisiyei na ivomiiri da Judiya ikuyowei inenae ku Gariri.