Search form

Jon 4:43

Yesu wawaya kikei ivi yawai.

43Mara viruwina murinai Yesu, Saika kwanatuna ikiibutawei ma inae ku Gariri dobuna.