Search form

Jon 4:5

5da ku kwanatu sago inekiibau, kana vava Saika.

Nani kwanatuna ririnai na mara katamaninai Jeikap, natuna Josepa dowa iverei. Ma nani dobunai Jeikap kana okowa iyabai.