Search form

Jon 4:52

52Badana ivi tarakiiyanei da mara avai natuna iyawasa. Ma ivonapotei bo, “Raviravi madegha imiimiirivivira na gubagina ikuyowei.”