Search form

Jon 5

Tomowa toka baranai iyawasa.

1Nani murinai Yesu ighae ku Jerusalem Jiu damsi i kam kubiine. 2Ma Jerusalem kamonai na toka sago kana vava Betesada, tuna na gari matuketina kana vava ‘Sipu’ ririnai. Ma nani tokana na tupatina miikovi imiiriviviri. 3Nani gawarinai na koroto ghamana matapotapotasi ma digadigasi ivivi makiiyana. 4(-)+ 5Ma kamosiyai na sago idigadiga da madegha 38 ikovi. 6Ma Yesu tomowina ikitai ikenakena na iakovi da tuna namadani kava igubaga na ivona tovoni bo, “Kekayokayowei da kuna yawasa, bo?”

7Ma digadigana ivonapotei bo, “Bada, ke sago iyai da iti viteku ku toka ita tereoruweku maranai okowa isewasewai. Aberabera tovoni da atoru na wawaya maghinoku epapapari.”

8Ma Yesu ivonei bo, “Kevomiiri, am kepana kekavari ma kuna baba.” 9Yaghiyaghinai tomowina iyawasa, ina kepana ikavari ma ibaba.

Weni berana na viyakam maranai itupuwa. 10Tuna kubiine Jiu babadisi tomowina ivonei bo, “Karako na viyakam marana ma vonaviyoyovana kuvi kiigiiyei da am kepana kukavari.”-

11Ma ivonapotesi bo, “Wawayina ivivi yawasiku na ivoneku bo, ‘Am kepana kekavari ma kebaba.’”

12Babadisi ivi tarakiiyanei bo, “Iyi ivonem da am kepana kuta kavari ma kuta baba?”

13Tomowina ke itakovi da iyi ivi yawasi, iyamna Yesu namada ionagha da koroto ghamana ku kamosi irui.

14Nani berana murinai Yesu Taparoro Numana kamonai tomowina ipanani. Ma ivonei bo, “Kekitai, kuyawasa. Bera beroberosi kevoterei. Ke kuna voterei na nuwapoya ghamanakina ina tupuwa kurim.”

15Vaghina ma tomowina inae ma Jiu babadisi kurisi ivi mamatara da wawayina ivi yawasi na Yesu. 16Ma Yesu weni berasi iberaberai viyakam marasiyai, tuna kubiine Jiu babadisi ivi karei da ivivi tupaketowanei. 17Ma Yesu ivonesi bo, “Aku Mamai mara nonowa ebigabiga, tuna kubiine taku bade nakanani ana biga.”

18Weni sisiyina kubiine na Jiu babadisi ivivi paparana kirakai da ita kiivunui. Viyakam marana kana sisiya bagibagina ivi kiigiiyei ma ke tuna kava, ma bade ivonavona da God na ina Mamai vaghata, nakanani ma God yavata iti yavayavatesi.

God Natuna ina rewapana.

19Yesu, Jiu babadisi ivonesi bo, “Vonavaghata avonavonemi da God Natuna ke kovokovoghina da ina kina kava ina kayowana ina berai. Aviyavisina ekitakitai da ina Mamai eberaberai na tuna bade nakanani ina berai. Mamai ina berai na bade Natuna ina berai. 20Ma Mamai Natuna nuwanuwana ivii kirakiiyei, tuna kubiine aviyavisina eberaberai na kudubina ini debei kurina. Vonavaghata da karakava matakira ghamaghamasi viya ini debei Natuna kurina da ina berai na ke weni matakirina nakanani. Kona kitai na koni deye kirakiiyei. 21Ikikava Mamai eberaberai da wawaya raborabobosi evovomiiri ma yawasa evereveresi, bade nakanani Natuna iyavo kava ekayokayowesi na yawasa ina veresi. 22Ma bade Mamai wawaya ke ini tupaviraviresi, iyamna nani rewapanina kudubina ivi damani Natuna kurina da tuna wawaya ini tupaviresi da meni tusi biibiisi ma meni tusi beroberosi. 23Ivi damani da wawaya ikikava Mamai evovokaravei na bade nakanani Natuna ina vokaravei. Ma wawaya iyavo kava Natuna ke ina vokaravei na idebe meyesi da bade ina Mamai yavata ke ita vovokaravei, iyamna Mamai, Natuna ivonatawei.”

24“Vonavaghata avonavonemi, iyavo kava aku sisiya iyanei ma wawayina ivonataweku itumaghanei na yawasa makamakii nonowina namada iviiya ma God ke ini wavusi ma bade kovogha ke ina veresi. Ti damsi na rabobo ketana ivoterei ma idamana yawasa ku ketana. 25Vonavaghata avonavonemi, marana epipisi na gisina kava ina nekiibau da wawaya kanumisi raborabobosi na God Natuna gamona ini yanei. Ma iyavo kava ini yanei na yawasa ina panani. 26Ikikava Mamai gwabinai yawasa ekiikiibau na iberai da bade nakanani Natuna gwabinai yawasa ekiikiibau. 27Ma rewapana kudubina iverei da wawaya ini tupaviraviresi, iyamna tuna na Wawaya Natusi. 28Aviyavisina wekarakava avonemi na ke koni deyei. Marana epipisi da raborabobosi kii dogo kamosiyai ma gamona ini yanei, 29na kii dogo ina kiibutawei. Wawaya iyavo kava bera biibiisi iberaberai na ina vomiiri da yawasa makamakii nonowina ina viiya. Ma iyavo kava berabero iberaberai na ina vomiiri da vitupavira ma wavu ina viiya.”-

Bera aroba imamatara kurita da Yesu na iyai.

30“Taku ke kovokovoghina da ina kiku kava bera ana berai. Aviyavisina God ina voneku na ani yanei ma wawaya ani tupaviresi. Ma aku vitupavira na vonavaghata tepanai, iyamna ke taku mani aku kayowana ata beraberai ma Wawayina ivonataweku, tuna ina kayowana aberaberai.”

31“Taku mani ani mamatareku da taku iyai na ke konakovi da aku sisiya na vonavaghata bo kegha. 32Ma Wawaya sago kubiiku imamatara da taku na iyai ma akovi da ina sisiya na vonavaghata. 33Ma kana viruwa na ami yonayona wawayisi kovonatawesi Jon Babataito kurina ma tuna vonavaghata ivi mamatarei kurimi.- 34Ma wawaya dobuwai ini mamatara kubiiku na ke aku kayowana ghamana. Ma tami kubiimi Jon ivi mamatara na aisisiyei da tami yawasa kota panani. 35Jon tuna nakanani ma rampa karakaratina ere yaseganina. Ma tami mara tupona nani yaseganina kokayowei da kovi nuwabiibiiyei. 36Ma vimamatara kana viaroba idebei da taku na iyai. Ma tuna iyamna irakata kirakai, ke nakanani ma aviyavisina Jon ivi mamatarei kurimi. Bigasi aku Mamai ivereku da aberaberai na imamatara kubiiku da Mamai ivonataweku. 37Ma Mamai tuna yavata imamatara kubiiku. Ma kegha da tami ke meyani gamona koti yanei bo maghighina kota kitai, - 38ma bade vonana nuwanuwami kamonai ke ita makamakai, iyamna wawayina ivonatawei na ke koti tumaghanei. 39Tami God vonana kokitakita bubuni iyamna konotanotai da nani kamonai yawasa makamakii nonowina kota viiya. Nani girumisi na taku isisiyeku, 40ma tami na kobareku. Ke ami kayowana da kota pisi kuriku da yawasa kota viiya.”

41“Taku ke ata kayokayowei da wawaya dobuwai ini ghegheniku. 42Ma akovimi da tami ikikava wawayimi ma bade God nuwanuwana ke kota viiviiya. 43Aku Mamai ina rewapanai apisi, ma ke kota kayoweku. Ma wawaya wapawapa tuna mani ina rewapanai ita pisi na kota kayowei. 44Ke kovokovoghina da koni tumaghaneku, iyamna kokayokayowei da tami mani kavakava kamomiyai koni gheghenavivirana. Ma ke kota kayokayowei da God iti gheghenimi, ma tuna ina kina kava na God. 45Ma ke kona notai da Mamai maghinonai taku ani wavumi, iyamna ami nota kudubina Moses kurina kotereterei na tuna ini wavumi. 46Mikeda Moses ina giruma koti tumaghanei na bade taku koti tumaghaneku, iyamna ina giruma kamonai na taku ivi sisiyeku. 47Ma ina giruma ke koti tumaghanei kubiine, ke kovokovoghina da aku sisiya koti tumaghanei.”