Search form

Jon 5:36

36Ma vimamatara kana viaroba idebei da taku na iyai. Ma tuna iyamna irakata kirakai, ke nakanani ma aviyavisina Jon ivi mamatarei kurimi. Bigasi aku Mamai ivereku da aberaberai na imamatara kubiiku da Mamai ivonataweku.