Search form

Jon 6:22

Wawaya Yesu iekwai.

22Koroto ghamana patana da toka nevanai imakai da mara itom. Ma nota iviiya da raviyai waka sago kava imakamakai na Yesu kana kivikivina kava igeru inae. Ma Yesu na ke ita geru.