Search form

Jon 6:35

35Ma Yesu ivonakiiyaragha bo, “Yawasa vavina na taku. Wawaya ina pisi kuriku na ke meyani vitonara ina karai, ma iyi ini tumaghaneku na ke meyani kaiyona ina kanakana.