Search form

Jon 7

Yesu ma titina yoghoyogho.

1Nani berasi murinai Yesu Gariri dobuna kamonai ibababa. Ke ita kayokayowei da ita nae ku Judiya iyamna iakovi da Jiu babadisi nani dobunai ikayokayowei da iti raboboi. 2Ma Jiu damsi i kam ghamana sago kana vava Yobe.- Ma marana iututuriyariya na 3Yesu titina yoghoyogho kurina ivona bo, “Tam weni paratina kuta voterei da kuta nae ku Judiya, da nani dobunai bera ghamaghamasi kuta berai da iyavo kava ekivikivinim na ita kitai. 4Wawaya iyi ekayokayowei da iti wawayaghama na ina bera ke gavunai ina berai. Ma tam weni berasi keberaberai na kuti debe meyem koroto ghamana kurisi.” 5Titina yoghoyogho vaghata ma kegha da ke ita vivitumaghanei.

6Ma Yesu ivonesi bo, “Aku mara vaghata na ke ita nekiibau. Ma tami mara wapawapa na ami mara. 7Tami na wawaya ke ita vivikawapatemi ma taku na ikawapateku, iyamna avonavonesi da aviyavisina dobuwai eberaberai na berona. 8Tuna kubiine tami koghae Yobe kamna kubiine, ma taku na karakava ana ghae, iyamna aku mara vaghata na ke ita nekiibau.” 9Weni nakanani ivi sisiya ikovi ma tuna Gariri dobuna kamonai imakai.

Yesu Taparoro Numana garina kamonai ivi beyebeyena.

10Yesu titina yoghoyogho ivi neyana Yobe kamna kubiine ma tuna bade murisiyai inae na ke debiiyai ma gavunai. 11Ma kamna kamonai na Jiu damsi i babada Yesu ikitakitekwekwai ma ivivi tarakiikiiyana bo, “Nani tomowina na imapatana?”

12Ma nani korotona kamonai na wawaya Yesu ivivi sisiyakarakaravei. Viya ivona bo, “Tuna tomowa biibiina.” Ma viya ivonapotesi bo, “Kegha, tuna wawaya iberoberowesi.” 13Ma ke sago wawaya iyai debiiyai iti sisiyei, iyamna Jiu babadisi iyabuyabumanesi.

14Ma Yobe kamna borinai na Yesu ighae da Taparoro Numana garina kamonai vibeyebeyena ivi karei. 15Jiu babadisi ivi deyei ma ivi tarakiiyana bo, “Weni tomowina na ke ita giruma ma ikikava da iakova kirakai?”

16Yesu ivonapotesi bo, “Aku vibeyebeyena na ke taku mani aku nuwagiurai. Ma wawayina ivonataweku na tuna gwabinai akova aviiviiya da aibeyebeyena. 17Wawaya iyai ekayokayowei da God ina kayowana ina berai, tuna wawayina evi nuwanotanota da aku vibeyebeyena na God gwabinai epipisi bo taku mani aku kayowanai aisisiya. 18Meni wawayina tuna mani ina notiyai isisiya na eberaberai da wawaya ini ghegheni. Ma meni wawayina ina bada ikikava ivi varavarai na nununai ibeyebeyena da ina bada kana vigheghena kubiine, tuna na wawaya maninina, vibero gwabinai kegha. 19Moses ina vonaviyoyovana iveremi ma ke sago wawaya ita nunuri. Ma avi kubiine koberabera tovoni da kona kiivunuku?”

20Ma koroto ivonapotei bo, “Tam kanuma berona itowatepanim. Ke sago iyi ita kayokayowei da ina kiivunum.”

21Ma Yesu ivonapotesi bo, “Taku bera ghamana sago viyakam maranai aberai da kotataghana. 22Ma Moses ivonemi da kwimata bekami kota tuviviratawei. Ma vona bubuna da ke Moses gwabinai ita pisi ma ami kaekiki mau gwabisiyai. Mara viya na viyakam marasiyai tomotomowa gisigisi kwimata bekasi kotutuviviratawei.- 23Tuna kubiine na tomotomowa gisigisi viyakam marasiyai kotutuviviratawei na Moses ina vonaviyoyovana ke kota vivikiigiiyei. Ma avi kubiine nuwanuwami ipughu kuriku maranai tomowa tupuwina kudubina avi yawasi viyakam maranai?- 24Ke bera kona kitai ma wekarakava nota kona viiya. Bera iyamna vaghata konekwai na konakovi da avonavona bubuna.”

Yesu na God ina Vivinevine Wawayina bo kegha.

25Ma nani kamonai Jerusalem damsi viya ivi karei da ivivi tarakiiyana bo, “Wena vaghina tomowina, bo? Tuna babada ipaparanei da ina kiivunui, bo? 26Karako na debiiyai isisiya ma ke sago iyai ita vivighevuvuranei. Mikeda ita babada enotanotai da tuna na God ina Vivinevine Wawayina. 27Ma kegha da weni tomowina na ina dobu takovi. Ma God ina Vivinevine Wawayina vaghata ina pisi na ke sago wawaya inakovi da tuna imapatana ina pisi.”

28Ma Yesu patana da ivivi beyebeyena Taparoro Numana garina kamonai ma ikiirara bo, “Vonavaghata da koakoviku da taku iyai ma bade koakovi da mimei apisi. Ke taku mani aku kayowanai ata pisi. Ma wawayina ivonataweku na wawaya maninina ma tami ke kotakovi. 29Ma taku na akovi, iyamna tuna gwabinai apisi, tuna ivonataweku.”

30Weni sisiyisi kubiine na babada ibera tovoni da Yesu ita votatani, ma ke kovokovoghina, iyamna ina mara ke ita nekiibau. 31Ma koroto kamonai na wawaya ipeyari i vitumaghana Yesu kurina iterei. Ma ivivi sisiyei, ivonavona bo, “Vonavaghata, weni tomowina na God ina Vivinevine Wawayina, iyamna ikikava tanotanotai da Keriso matakira ghamaghamasi ita berai na weni tomowina peyarina eberaberai.”

Potapota wawayisi inae da Yesu ita paniya.

32Perisi damsi ivi yanei da nani korotona ghamana Yesu ina bera ivivi sisiyakarakaravei na taparoro babadisi i babada yavata Taparoro Numana kana potapota ivonatawesi da Yesu ita paniya. 33Ma kegha da Yesu ivona bo, “Taku aku mara na tupo vaghina da tami yavata tamakai, ma muriyai na ana vovira wawayina ivonataweku kurina. 34Kona kitaekwekwiku ma ke kona pananiku, ma mike ana nae na ke kovokovoghina da nake kona nae.”

35Ma Jiu babadisi ti mani kamosiyai ivivi sisiya bo, “Weni tomowina mike ekayokayowei da ina nae? Ma avi kubiine ke tapanani? Mikeda ina nae da ita wawaya ivi verubogebogesi Grik damsi kamosiyai imakiiyana na kurisi da ini beyebeyesi.”

36“Avi kubiine ivona bo, ‘Kona kitaekwekwiku ma ke kona pananiku, ma mike ana nae na ke kovokovoghina da nake kona nae?’”

Okowa yawayawana.

37Ma Yobe kamna ina mara turina inekiibau, tuna na mara ghamana nani kamna kamonai. Ma Yesu ivomiiri ma ikiirara bo, “Wawaya iyai kaiyona ina kanakana na ina pisi da gwabikuwai inuma.- 38Wawaya iyai ini tumaghaneku na giruma katamana evonavona bo, ‘Okowa yawayawana gwabinai ina vusivusira.’”- 39Yesu weni sisiyina iterei iyamna iyavo kava itumaghanei na karakava Kanuma Vovokaravina ina viiya. Ma nani maranai na Kanumina ke ita veresi, iyamna Yesu ke ita voepai kana ku kadara.

Wawaya ivi bogebogesi.

40Ma wawaya weni sisiyina ivivi yanei na viya ivona bo, “Vonavaghata weni tomowina na ita peroveta ghamana.”

41Ma wawaya viya ivona bo, “Tuna na Keriso, God ina Vivinevine Wawayina.”

Ma viya ivona bo, “Ikikava da tuna God ina Vivinevine Wawayina? Ina dobu na Gariri. 42Ma giruma katamana evonavona da Keriso na Beteliyem kamonai ina tupuwa, iyamna tuna kwanatuna na Kiivavo David ina dobu. Ma evonavona da Keriso na David ina rakaraka kamonai.”- 43Wawaya nakanani Yesu ivivi sisiyei na ivi bogebogesi. 44Ma viya i kayowana da ita votatani ma ke sago iyai imana ku bekana ita terei.

Jiu babadisi Yesu ke iti tumaghanei.

45Taparoro Numana kana potapota ivovira taparoro babadisi i babada ma Perisi damsi kurisi. Ma babadisi iyeghisi bo, “Avi kubiine Yesu ke kota rutinaruwei?”

46Ma potapota wawayisi ivonapotesi bo, “Nani tomowina ivivi sisiya na ke sago wawaya iyai nakanani iti sisiya.”

47Ma Perisi damsi iyeghisi. “Tami bade ina sisiya viberowai da nuwanuwami itinavirai, bo? 48Ma tokai ami babada ma Perisi damkai Yesu kaitumaghanei, bo? Ke sago tovona. 49Nani korotona na neghaneghasi, Moses ina vonaviyoyovana ke itakova bubuni, tuna kubiine God imagisi.”

50Ma Perisi sago kana vava Nikodimas, tuna namada inae da Yesu yavata ivi sisiya na ivonesi bo, - 51“Ita vonaviyoyovana ivona da kunona wawaya ina sisiya tiyanei ma tapanani da aviyavisina iberai ma muriyai ku berona taterei.”

52Ma ivonapotei bo, “Tam yavata Gariri wawaya bo? Giruma katamana kekitai ma kuna panani da ke sago peroveta Gariri kamonai ina kiibau.”

53Ma vaghina, peyarisi nani gawarina ikuyowei ma ivovira i ku numa.