Search form

Jon 7:25

Yesu na God ina Vivinevine Wawayina bo kegha.

25Ma nani kamonai Jerusalem damsi viya ivi karei da ivivi tarakiiyana bo, “Wena vaghina tomowina, bo? Tuna babada ipaparanei da ina kiivunui, bo?