Search form

Jon 7:28

28Ma Yesu patana da ivivi beyebeyena Taparoro Numana garina kamonai ma ikiirara bo, “Vonavaghata da koakoviku da taku iyai ma bade koakovi da mimei apisi. Ke taku mani aku kayowanai ata pisi. Ma wawayina ivonataweku na wawaya maninina ma tami ke kotakovi.