Search form

Jon 7:37

Okowa yawayawana.

37Ma Yobe kamna ina mara turina inekiibau, tuna na mara ghamana nani kamna kamonai. Ma Yesu ivomiiri ma ikiirara bo, “Wawaya iyai kaiyona ina kanakana na ina pisi da gwabikuwai inuma.