Search form

Jon 8:2

2Ma mara boiboiyai ivovirame da Taparoro Numana garina kamonai ivi kiimakiiyei ma wawaya peyarisi iriyei kurina da ivivi beyebeyesi.