Search form

Jon 8:28

28Tuna kubiine Yesu ivona bo, “Taku Wawaya Natusi kona voepiiku na konakovi da taku iyai. Ma ke taku mani aku kayowana ata beraberai, ma aku Mamai ikikava ivi beyebeyeku na nakanani aisisiya.